De som tar lederansvar for ”samlivskurset 7 kvelder om å være 2” i sin menighet, bør delta på samlivskonferanse/kursholderkurs i regi av Alpha Norge før første kurs og deretter ved jevne mellomrom for å holde fokuset levende.

Vi ber også om at lederen tar kontakt med vår konsulent Norunn K Bakkebø på e-post samlivskurset@alphanorge.no , slik at kurset blir registrert av oss. Skal vi anbefale kurset deres, må det gjennomføres i pakt med de verdiene som er bærende i det kurskonseptet vi har fått overlevert fra de engelske rettighetshaverne. Kurset må også følge deltagerheftet med samme antall kurskvelder og i samme rekkefølge. Kurset må også ha det rammeverket som vi har fått overlevert fra England. Av den grunn må det enkelt kurs planlegges godt før første kursstart.

Lederansvaret bør være hos en kristen – helst en i menighetens kjerne – som har et hjerte for samlivsarbeid, kan motivere medarbeidere og evner å administrere et kurs. Øvrige medarbeiderne bør også hentes blant folk som har lyst til å være med i denne tjenesten. I medarbeiderteamet trengs det blide fjes og villige hender. Her trengs det medarbeidere og ledere til administrasjon og undervisning, pynting, tilrettelegging av lyd/lys/øvrig teknikk, servering, oppvask og rydding. Maten kan også lages av egne medarbeidere, eller bestilles (det er mulig å få god pris i mange catheringsselskaper til et såpass omfattende kurs)

Vi anbefaler sterkt at den eller de som skal lede kurset, selv gjennomgår kurset før oppstart i egen sammenheng. Dette kan man gjøre enten som deltager på et annet kurs eller gjennom å følge DVD-undervisningen og gjøre oppgavene i kursheftet sammen med flest mulig av egne kursmedarbeidere.

Når en menighet er i gang med et arbeid av denne typen med f.eks årlige kurs, anbefaler vi at et kjerne-par/-team leder arbeidet i noen år, mens medarbeiderne hentes blant tidligere kursdeltagere og gjerne kan skiftes ut. De som leder kurset bør ha en kristen tro og være en aktiv del av den menigheten/forsamlingen som arrangerer kurset. Man trenger ikke stille de samme kravene til øvrige medarbeidere, men de må akseptere at det kurset de er medarbeidere på, arrangeres av en kristen menighet og bygger på kristne verdier.

Hvem kan undervise?

Se etter de som har et hjerte for samlivsarbeidet og er vant til å formidle (lærere og andre som er vant til å stå foran en forsamling uten dermed å være prester, pastorer eller predikanter, er ofte å foretrekke)

Selv om det ikke stilles krav til formell sertifisering/eksamen for å holde dette kurset, er det viktig at vi som underviser, må kjenne og leve i det stoffet vi underviser.

Vi må selv ”eie” tematikken og forberede oss grundig. Troverdighet og ærlighet er viktige stikkord i dette arbeidet. Det betyr at en må sette av tid til undervisningsforberedelser. Vi anbefaler også her minst ett semester før første kurs (se mer om dette under «hvordan starte et kurs»).

Det er stengt for kommentarer.