Hvordan starter en et samlivskurs i sin egen menighet? Hva må til av ressurser? Og hva anbefaler Alpha Norge at en deltar på?

Dette kurskonseptet er fleksibelt og kan derfor både holdes for en håndfull par i et hjem eller for mange par samtidig i et offentlig lokale:

 • Det går an å holde kurs for 3-4 nabo- eller vennepar i eget hjem. Kvelden startes med et godt måltid rundt spisebordet. Deltagerne ser DVDene sammen (enkel engelsk) og går så hver for seg i husets forskjellige rom mens de jobber parvis med oppgavene (i norsk deltagerhefte) . Denne formen for kurs vil fungere best dersom vertskapet selv ikke samtidig er kursdeltagere, men har gått gjennom kurset på forhånd selv.
 • Kurset kan arrangeres av en menighet eller annen sammenheng i en kirke eller et annet offentlig lokale. I denne sammenhengen anbefaler vi at 2-4 personer deler på undervisninga (se nedenfor) i tillegg til at andre medarbeidere tar seg av de praktiske rammene. 3-4 medarbeidere betjener 12-16 par, men behovet her er litt avhengig av de øvrige forholdene.

Menigheten vår vil starte kurs; Hva gjør vi da?

 • Les alt dere kan finne av informasjon på denne nettsida. Kontakt oss på samlivskurset@alphanorge.no hvis dere har spørsmål dere trenger svar på.
 • Tenk igjennom hvem som kan lede et slikt kurs hos der? Har vedkommende gått kurs allerede, sender dere vedkommende på samlivskonferanse/kursholderkurs i Alpha Norge regi før kursstart. Har vedkommende ikke gått kurs, inviterer dere aktuelle ledere, medarbeidere og undervisere til å sette av 7 kvelder for selv å gå gjennom DVD-undervisningen og arbeide med oppgavene i kursheftet sammen med egne ektefeller. Send så mange som mulig av disse aktuelle lederne og medarbeiderne på samlivskonferanse/kursholderkurs – gjerne i den perioden de selv følger kurset.
 • Lederen, sammen med alle eller noen medarbeidere, jobber med det praktiske rundt det kurset menigheten vil starte, parallelt med at de selv går gjennom kurset, eller i minst ett semester før menigheten starter eget kurs. Finn et egnet lokale, markedsfør kurset, søk om kursstøtte/sponsorer, tenk igjennom meny og pynting etc.

Vi er et par som kan tenke oss å starte kurs for noen venner; Hva gjør vi da?

 • Les alt dere kan finne av informasjon på denne nettsida. Kontakt oss på samlivskurset@alphanorge.nohvis dere har spørsmål dere trenger svar på. Delta på en samlivskonferanse/kursholderkurs før dere selv starter, hvis det er mulig.
 • Delta selv på et kurs før dere inviterer venner/naboer til kurs. Alternativt: Sett av 7 kvelder til selv å se DVDene og gjøre oppgavene i kursheftet. Beregn ca ett semester før dere starter tilsvarende kurs hjemme hos dere selv.
 • Tenk gjennom hvem dere vil invitere? Hvor mange par har dere plass til? Husk at de skal kunne arbeide med oppgavene uten at noen andre hører dem (samtalen kan dempes av musikk, men ikke sett to par i små rom). Nevn gjerne ideen for noen og se om de reagerer, før dere inviterer høytidelig.
 • Sett av 7 kvelder med 2-4 ukers mellomrom som dere vil inviterer til (ikke bare begynn og forsøk å avtale ”kvelder som passer” underveis). Skaff barnevakt for egne unger på disse kveldene dersom dere trenger det.
 • Planlegg meny og litt om hvordan dere vil pynte. Fordel oppgaver dere to imellom, slik at kveldene blir minst mulig stressende for dere.
 • Når kurset er over, vurderer dere om dere skal ha fest (kveld 8), vil arrangere nytt kurs og om dere skal beholde denne formen eller få med dere noen av deltagerne til å arrangere et større og mer offentlig kurs.

Hvem kan lede et kurs?

Lederansvaret bør være hos en kristen – helst en i menighetens kjerne – som har et hjerte for samlivsarbeid, kan motivere medarbeidere og evner å administrere et kurs. Øvrige medarbeiderne bør også hentes blant folk som har lyst til å være med og er villig til å bidra praktisk (eventuelt med undervisningen – se nedenfor). I medarbeiderteamet trengs det blide fjes og villige hender. Behovet strekker seg fra administrasjon og undervisning, til behovet for noen til å pynte, ordne lyd/lys/øvrig teknikk, servere, vaske opp og rydde. Maten kan lages av egne medarbeider, eller dere kan forsøke å få til en god avtale for hele eller deler av middagen med et lokalt catheringselskap (og f.eks lage desserten selv).

Vi anbefaler at den som skal lede kurset, selv gjennomgår kurset (som deltager på et annet kurs eller sammen med flest mulig av medarbeiderne gjennom å følge DVD-undervisningen og gjøre oppgavene i kursheftet.)

Når en menighet er i gang med et arbeid av denne typen med f.eks årlige kurs, anbefaler vi at et kjerne-par/-team leder arbeidet i noen år, mens medarbeiderne hentes blant tidligere kursdeltagere og gjerne kan skiftes ut. De som leder kurset bør ha en kristen tro og være en aktiv del av den menigheten/forsamlingen som arrangerer kurset. Man trenger ikke stille de samme kravene til øvrige medarbeidere, men de må akseptere at det kurset de er medarbeidere på, arrangeres av en kristen menighet og bygger på kristne verdier.

Før første kurs: Bruk minst ett semester på å samle medarbeidergruppen for praktisk planlegging og visjonsdeling. Inkluder en samlivskonferanse/kursholderkurs i denne planleggingen.

Det betyr mye for de som deltar på kurset, at medarbeidergruppen har en samlet visjon for arbeidet: Menighetens samlivsarbeid skal kunne være til velsignelse for samfunnet, menigheten og den enkelte familie og par. Personer som lett tenker om seg selv at han/hun ”bare lager mat” eller ”bare tilrettelegger det praktiske”, bør også gis mulighet til å få eierforhold til kurset og hjelp til å se på seg selv som en likeverdig del av medarbeiderteamet (på lik linje med de som har hovedansvar eller underviser).

Det er også viktig å forberede arbeidet i bønn og bestemme seg for om kurset skal være for menighetens medlemmer/kjerne og andre kristne, eller om en skal invitere også par som ikke har noe aktivt forhold til tro. Velger en å favne begge målgruppene – noe vi absolutt anbefaler – må hensynet til de som ikke tilhører menigheten veie tyngst når en vurderer hva slags kultur en må satse på å etablere. Dette krever enda grundigere forberedelser med hensyn til språk, humor etc. En kan ikke da ta seg de frihetene som en kan når ”alle vet” og ”alle kan”…

Hvem kan undervise?

Se etter de som har et hjerte for samlivsarbeidet og er vant til å formidle (lærere og andre som er vant til å stå foran en forsamling uten dermed å være prester, pastorer eller predikanter, er ofte å foretrekke)

Selv om det ikke stilles krav til formell sertifisering/eksamen for å holde dette kurset, er det viktig at vi som underviser, må kjenne og leve i det stoffet vi underviser.

Vi må selv ”eie” tematikken og forberede oss grundig. Troverdighet og ærlighet er viktige stikkord i dette arbeidet. Selv om en skulle få tak i manus som er brukt av andre på tilsvarende kurs (og som bruker deltagerheftet som disposisjon ), er ikke noe av dette stoff der en kan overta andres manus og informere saklig om et opplegg – så og si på ”strak arm”. Vi legger ikke skjul på at undervisningsforberedelsene tar tid! Ikke minst det å finne eksempler fra egen samliv er en krevende utfordring for mange. Men husk at det tar mest tid før det første kurset! Etter det bearbeider vi undervisningen vår videre slik at den oppleves «frisk» og aktuell, men grunnarbeidet er unnagjort når det første kurset er i gang!

Når det gjelder ”Samlivskurset 7 kvelder om å være2”vil vi si at det er et minstekrav at kursholdere selv

 • har gjennomgått kurset (evt sette DVDene og gjort oppgavene i deltagerheftet)
 • har deltatt på samlivskonferanse/kursholderkurs som er arrangert av eller godkjent av Alpha Norge (Norsk rettighetsinnehaver for ”The Marriagecourse”) (hyperkobling til septemberkonferansen)
 • har arbeidet med alle de oppgavene som kursdeltagerne skal jobbe med, sammen med egen ektefelle.
 • kjenner sin begrensing og knytter til seg/kjenner til instanser som kan bidra i veiledning der kompliserte ting dukker opp.
 • er gift – og har (helst) vært det en del år. Vi anbefaler at man har vært gift i minst 5 år for å undervise på kurs, men vil ikke hindre nygifte i å arrangere kurs. Jo kortere tid en selv har vært gift, jo viktigere er det å knytte til seg medarbeidere som har lengre ”fartstid” og som kan supplere de som underviser.
 • har bearbeidet og tilrettelagt manus slik at de selv har eierforhold til det stoffet de presenterer

Det betyr at en må sette av god tid til undervisningsforberedelser. Vi anbefaler også her minst ett semester før første kurs.